آلبوم من ◂ عبدالجواد قادری
مشغول مطالعه در ایام جوانی (کتابخانه شخصی)